Ikona: Pohár

Proces hodnocení

Hodnocení je dvoukolové. Porota může určit pro první kolo mechanismus posuzování, kdy každý člen poroty bude hodnotit všechny přihlášené práce, nebo bude určen zpravodaj pro okruh prací zabývající se určitou oblastí inovací. Po prvním kole má porota právo si vyžádat doplnění podkladů o opatření či inovaci, či návštěvu na místě provozu. Porota ve druhém kole rozhodne na základě výsledků prvního kola a po případném doplnění informací o počtu cen případně pořadí a výše přidělené částky.

Pro účely konečného rozhodnutí se porota schází na zasedání po vyhodnocení dodaných individuálních hodnocení. Konečné rozhodnutí se přijímá a výsledky individuálního hodnocení se potvrzují na zasedání, kdy je na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů poroty. Porota rozhoduje prostou většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy poroty.

Konečné hlasování v porotě probíhá tajnou nebo veřejnou volbou, přičemž o způsobu hlasování rozhodne komise na počátku zasedání. Porota má právo si přizvat poradce, který ovšem nemá hlasovací právo.

Statut ceny discovery

Ohodnocení

Maximální částka pro udělení ceny je 100 000Kč. Celkový  finanční rámec pro udělení cen pro rok 2016 je 200 000Kč. Společnost Novartis v dalších letech upřesní výši dotace pro daný kalendářní rok. Přihlašování do soutěže probíhá pomocí internetové aplikace a je možné do 30. 6. 2017. Přihláška bude podána v českém jazyce. Součástí přihlášky musí být čestné prohlášení o zdroji financování inovativního počinu, který je přihlašován do soutěže.
Finanční částka bude předávána formou bezhotovostního převodu na účet laureáta ceny. Cena může být i ve formě nefinančního plnění (pobyt ve výzkumném centru v zahraničí, apod.). Pokud cenu získá autorský kolektiv, cena se uděluje prvnímu autoru práce, který současně rozhoduje o rozdělení ceny mezi další členy autorského kolektivu.

Slide
Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
President of the Czech Society of Cardiology
Head of Department of Internal Medicine I – Cardiology
Slide
Prof. MUDr. Marek Trněný
přednosta, I.interní klinika VFN a 1.LF UK
Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči