Podmínky soutěže

Cena byla založena v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.  Společnost  Novartis chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.

I.

POROTA

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví. Funkční období poroty je tříleté s tím, že opakované členství v komisi je možné pouze se souhlasem zřizovatele.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor, Senát PSP ČR

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,MBA, FASN, FERA, přednosta Kliniky nefrologie, VFN Praha

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, CSc., přednostka Centra diabetologie, IKEM

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Náměstek MZ ČR

Prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., přednosta I. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, předseda kardiologické kliniky FN Olomouc

MUDr. David Kasal, poslanec PSP ČR

MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP pojišťovny

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty UP a FN Olomouc

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 

Porota se sejde 2 x do roka.

 

 II.

SOUTĚŽNÍ OBLAST

Soutěž je vyhlášena pro obor BIOMEDICÍNA s důrazem na následující kategorie :

●           Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení

●           Základní výzkum v oblasti biomedicíny

●           Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví

 

III.

KRITERIA HODNOCENÍ

Kategorie: Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení

a)          Originalita
b)          Aplikovatelnost do praxe
c)           Přínos pro zdravotnický systém 
d)          Potenciální ekonomický dopad

 

Kategorie: Základní výzkum v oblasti biomedicíny

a)         Originalita
b)         Význam pro obor biomedicíny
c)          Význam pro daný klinický obor
d)         Potenciální ekonomický dopad

 

IV.

CENA A JEJÍ VÝŠE

Discovery Award 2017 vyhlašuje tři ceny.

Společnost Novartis sponzoruje ceny pro dvě kategorie v celkové výši 200 000 Kč. Maximální částka pro udělení ceny je 100 000Kč. Společnost Novartis v dalších letech upřesní výši dotace pro daný kalendářní rok.

 

Společnost ČPZP sponzoruje cenu pro jednu kategorii ve výši 50 000Kč.

 

Přihlašování do soutěže je elektronické prostřednictvím internetové aplikace na www.discoveryaward.eu. Součástí přihlášky musí být čestné prohlášení o zdroji financování inovativního počinu, který je přihlašován do soutěže. Finanční částka je předávána formou bezhotovostního převodu na účet laureáta ceny. Cena může být i ve formě nefinančního plnění (pobyt ve výzkumném centru v zahraničí, apod.). Pokud cenu získá autorský kolektiv, cena se uděluje prvnímu autoru práce, který současně rozhoduje o rozdělení ceny mezi další členy autorského kolektivu.

Pokud práci přihlásí jiný než první autor, je potřeba, aby hlavní autor k tomuto kroku poskytl zplnomocnění.

 

V.

PROCES HODNOCENÍ

Hodnocení bude dvoukolové. Porota může určit pro první kolo mechanismus posuzování, kdy každý člen poroty bude hodnotit všechny přihlášené práce, nebo bude určen zpravodaj pro okruh prací zabývající se určitou oblastí inovací (viz např. oblasti). Rozhodují členové poroty, každá práce je hodnocena podle 3 kritérií v rámci kategorie, porotci každou práci hodnotí z pohledu těchto tří kritérií na škále 1-5, kdy 1 znamená nejlepší hodnocení. Součet individuálních hodnocení jednotlivých porotců je vstupem pro druhé jednání hodnotitelské komise.

Po prvním kole má porota právo si vyžádat doplnění podkladů o opatření či inovaci, či návštěvu na místě provozu. Porota ve druhém kole rozhodne na základě výsledků prvního kola a po případném doplnění informací o počtu cen případně pořadí a výše přidělené částky.

Pro účely konečného rozhodnutí se porota schází na zasedání po vyhodnocení dodaných individuálních hodnocení. Konečné rozhodnutí se přijímá a výsledky individuálního hodnocení se potvrzují na zasedání, kdy je na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů poroty. Porota rozhoduje prostou většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy poroty. V případě účasti menší než nadpoloviční většiny všech členů poroty, je možné hlasování realizovat per rollam.

Komise může na zasedání rozhodnout o přesunu přihlášené práce do jiné kategorie.

Komise rozhodne o nominaci a vítězi přihlášených prací do kategorie Výzkumné a vědecké práce, které prokáží ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví na svém zasedání.

Konečné hlasování v porotě probíhá tajnou nebo veřejnou volbou, přičemž o způsobu hlasování rozhodne porota na počátku zasedání. Je možné i hlasování aklamací.  Porota má právo si přizvat poradce, který ovšem nemá hlasovací právo.

 

VI.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

V roce 2018 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2017.  

Soutěž o prestižní ceny za rok 2017 vyhlašuje společnost v roce 2018 nejpozději do 15.5. 2018, v odborném zdravotnickém tisku, na webové stránce soutěže a v jiných, pro zdravotnictví určených medií. V dalších ročnících soutěže může být termín vyhlašování změněn.

Soutěžit mohou ty fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části, více než 50% na území České republiky či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky. 

Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže. V případě, že práci navrhne někdo jiný než hlavní autor, je nutné přiložit jeho písemný souhlas.

 

VII. 

TERMÍNY 

Uzávěrka pro přihlášení prací bude zveřejněna na webových stránkách www.discoveryaward.eu.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne nejpozději do dvou měsíců od uzávěrky soutěže. Vítězné práce budou vyhlášeny na slavnostním odevzdávání cen. 

 

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud bude přihlášena a hodnocena práce z pracoviště některého z členů poroty, tento člen se nebude podílet na hodnocení této práce. 

Porota si v některých případech (podle typu inovace) vyhrazuje právo navštívit pracoviště na místě, kde je inovace uplatněna (site visit).

Cena je předávána předsedou poroty a zástupcem společnosti Novartis s.r.o. či zástupcem ČPZP nebo všemi společně slavnostním způsobem. 

Porota si vyhazuje právo cenu neudělit či rozdělit , případně v dalším roce modifikovat podmínky soutěže.

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

7.ročník Slavnostního předání DISCOVERY AWARD (22.10.2018)
S potešením vás zveme na již 7.ročník Slavnostního předání DISCOVERY AWARD 2017, udělované v roce 2018, které proběhne 4.12.2018 od 15:00 do 17:00 v Karolinu (Vlastenecký sál, Ovocný trh 3, Praha 1).  Cenu DISCOVERY, každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Slavnostnímu předání bude předcházet workshop na téma Strategie financování zdravotnického výzkumu v České republice. Pro více informací a pro potvrzení účasti nás prosím kontaktujte na info@discoveryaward.eu.  Budeme se těšit na vaši účast. 

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními (20.10.2018)
Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění.   More

<< <Page 2 of 3> >>