Minulé ročníky

2017

MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN v Motole

Mgr. Gabriela Pavlasová

Odměna: 50 000 Kč
Masarykův onkologický ústav - Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Oddělení Farmakologie a Imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

MUDr. Jan Šoupal, PhD.

Odměna: 50 000 Kč
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

2016

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Odměna 100 000 Kč
Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

doc. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Masarykův onkologický ústav - Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Centrum RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu

2015

MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Centrum pro arteriální hypertenzi, III. interní klinika 1. LF UK a VFN

RNDr. Tomáš Koblas, PhD.

Odměna: 100 000 Kč
Institut Klinické a Experimentální Medicíny IKEM

2014

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.,I.

Odměna: 50 000 Kč
Interní klinika - kardiologická, FN a LF UP Olomouc
Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (ASPIRANT-EXT)

Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Odměna: 50 000 Kč
Neurologická klinika a centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění

Mag., Jan Pěnčík

Odměna: 35 000 Kč
LBI-CR, Vídeň, Rakousko
STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

Odměna: 35 000 Kč
CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol
Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie

Mgr. Lenka Kyjacová, Ph.D.

Odměna: 35 000 Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
Inhibice kinázy Erk1/2 senzitizuje radiorezistentní dormantní kmenové buňky karcinomu prostaty k radioterapii

2013

Ing. Matyáš Flemr, PhD. a kolektiv, Ústav molekulární genetiky AVČR

Odměna: 50 000 Kč
Publikace v časopise Cell: A retrotransposon-driven dicer isoform directs endogenous small interfering RNA production in mouse oocytes (Cell. 2013;155(4):807-16)

MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD. a kolektiv, CEITEC MU a Fakultní nemocnice Brno

Odměna: 50 000 Kč
Mráz et al. MicroRNA-150 contributes to the proficiency of B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukemia by regulating expression of GAB1 and FOXP1 genes. Blood. 2014 May 1. [Epub ahead of print]

MUDr. Luděk Stehlík a kolektiv, Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Odměna: 100 000 Kč
Biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest.

2012

MUDr. Michal Dubský a kolektiv, IKEM

Odměna: 100 000 Kč
Léčba diabetiků s kritickou končetinovou ischemií autologní buněčnou terapií.

MUDr. Petr Baláž, MUDr. Slavomír Rokošný a kolektiv, IKEM

Odměna: 100 000 Kč
Aneurysmorafie - nová chirurgická metoda pro záchranu aneuryzmatického dialyzačního přístupu s použitím nového chirurgického nástroje.

MUDr. Zuzana Nedelská a kolektiv, FN Motol

Odměna: 50 000 Kč
Vyšetření prostorové orientace a jejich strukturálních podkladů pomocí lidské verze Morrisova vodního bludiště a význam metody pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci.

2011

MVDr. Boris Tichý, Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Zdokonalená molekulární diagnostika a prognostická stratifikace chronické lymfocytární leukemie a dalších lymfoproliferací.

MUDr. Roman Škulec

Odměna: 50 000 Kč
Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční neodkladné péči v České republice.

MUDr. Martin Kaláb

Odměna: 50 000 Kč
Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím transplantace allogenního kostního štěpu.

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

Lékařská špička diskutovala o budoucnosti české biomedicíny (07.02.2018)
Ve Vlasteneckém sále v Karolinu se dne 7.12. 2017 uskutečnil workshop na téma Budoucnost českého zdravotnického výzkumu. More

Discovery Award získaly práce související s nádorovými onemocněními (20.10.2017)
Do šestého ročníku soutěže Discovery Award za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi. Porotci na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění. More

<< <Page 3 of 3