Minulé ročníky

2017

MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN v Motole

Mgr. Gabriela Pavlasová

Odměna: 50 000 Kč
Fakultní nemonice Brno a Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Oddělení Farmakologie a Imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

MUDr. Jan Šoupal, PhD.

Odměna: 50 000 Kč
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

2016

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Odměna 100 000 Kč
Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

doc. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Masarykův onkologický ústav - Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

Odměna 50 000 Kč
Centrum RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu

2015

MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Centrum pro arteriální hypertenzi, III. interní klinika 1. LF UK a VFN

RNDr. Tomáš Koblas, PhD.

Odměna: 100 000 Kč
Institut Klinické a Experimentální Medicíny IKEM

2014

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.,I.

Odměna: 50 000 Kč
Interní klinika - kardiologická, FN a LF UP Olomouc
Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (ASPIRANT-EXT)

Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Odměna: 50 000 Kč
Neurologická klinika a centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění

Mag., Jan Pěnčík

Odměna: 35 000 Kč
LBI-CR, Vídeň, Rakousko
STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

Odměna: 35 000 Kč
CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol
Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie

Mgr. Lenka Kyjacová, Ph.D.

Odměna: 35 000 Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
Inhibice kinázy Erk1/2 senzitizuje radiorezistentní dormantní kmenové buňky karcinomu prostaty k radioterapii

2013

Ing. Matyáš Flemr, PhD. a kolektiv, Ústav molekulární genetiky AVČR

Odměna: 50 000 Kč
Publikace v časopise Cell: A retrotransposon-driven dicer isoform directs endogenous small interfering RNA production in mouse oocytes (Cell. 2013;155(4):807-16)

MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD. a kolektiv, CEITEC MU a Fakultní nemocnice Brno

Odměna: 50 000 Kč
Mráz et al. MicroRNA-150 contributes to the proficiency of B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukemia by regulating expression of GAB1 and FOXP1 genes. Blood. 2014 May 1. [Epub ahead of print]

MUDr. Luděk Stehlík a kolektiv, Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Odměna: 100 000 Kč
Biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest.

2012

MUDr. Michal Dubský a kolektiv, IKEM

Odměna: 100 000 Kč
Léčba diabetiků s kritickou končetinovou ischemií autologní buněčnou terapií.

MUDr. Petr Baláž, MUDr. Slavomír Rokošný a kolektiv, IKEM

Odměna: 100 000 Kč
Aneurysmorafie - nová chirurgická metoda pro záchranu aneuryzmatického dialyzačního přístupu s použitím nového chirurgického nástroje.

MUDr. Zuzana Nedelská a kolektiv, FN Motol

Odměna: 50 000 Kč
Vyšetření prostorové orientace a jejich strukturálních podkladů pomocí lidské verze Morrisova vodního bludiště a význam metody pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci.

2011

MVDr. Boris Tichý, Ph.D.

Odměna: 100 000 Kč
Zdokonalená molekulární diagnostika a prognostická stratifikace chronické lymfocytární leukemie a dalších lymfoproliferací.

MUDr. Roman Škulec

Odměna: 50 000 Kč
Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční neodkladné péči v České republice.

MUDr. Martin Kaláb

Odměna: 50 000 Kč
Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím transplantace allogenního kostního štěpu.

POROTA SLOŽENÁ Z EXPERTŮ

Hodnotící porota má dvanáct členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří působí dlouhodobě ve zdravotnictví.

NOVINKY

7. ročník Discovery award zná své vítěze (05.12.2018)
Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. More

Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award (16.11.2018)
Dne 4.12 se uskuteční již 7. ročník Slavnostního předávání cen Discovery Award, doprovázené workshopem na téma Strategie financování zdravotnického výzkumu v České republice. Celkem 4 výheci si přeberou své ceny v úterý 4.12 od 16:00 ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Slavnostnímu předávání bude předcházet workshop, kde od 15:00  následující panelisté pohovoří o těchto tématech: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA:   Současný stav a principy financování výzkumu v České republice.  Pan prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.: Modely institucionální podpory.  V neposlední řádě   prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA pohovoří o: Budoucí pilíře a principy z pohledu zdravotníků  a akademiků                                                                                                            Svou účast prosím potvrďte na  info@discoveryaward.eu

Page 1 of 3> >>