Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.,I. Interní klinika - kardiologická, FN a LF UP Olomouc- 50 000 Kč

Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (ASPIRANT-EXT)

Ing. Jan Rusz, Ph.D., Neurologická klinika a centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze- 50 000 Kč

Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění

Mag., Jan Pěnčík, LBI-CR, Vídeň, Rakousko - 35 000 Kč

STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol- 35 000 Kč

Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie

Mgr. Lenka Kyjacová, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha- 35 000 Kč

Inhibice kinázy Erk1/2 senzitizuje radiorezistentní dormantní kmenové buňky karcinomu prostaty k radioterapii

Výsledky


Ročník 2011

Ročník 2012

Ročník 2013

Ročník 2014

Přihláška

Podání ZDE

Uzávěrka přijímání elektronických přihlášek je do 30. 6. 2016.

Slide
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky, ÚVN
Slide
Doc. JUDr. Ivan Malý, Csc.
prorektor, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Slide
Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, CSc.
Přednostka Centra diabetologie, IKEM
Slide
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
přednosta Kliniky nefrologie, VFN Praha
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel SÚKL
Slide
Prof. MUDr. Tomáš Zíma, DrSc.
rektor UK
Slide
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PSP ČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Slide
Prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČVS)
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP