Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.,I. Interní klinika - kardiologická, FN a LF UP Olomouc- 50 000 Kč

Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (ASPIRANT-EXT)

Ing. Jan Rusz, Ph.D., Neurologická klinika a centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze- 50 000 Kč

Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění

Mag., Jan Pěnčík, LBI-CR, Vídeň, Rakousko - 35 000 Kč

STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol- 35 000 Kč

Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie

Mgr. Lenka Kyjacová, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha- 35 000 Kč

Inhibice kinázy Erk1/2 senzitizuje radiorezistentní dormantní kmenové buňky karcinomu prostaty k radioterapii

Výsledky


Ročník 2011

Ročník 2012

Ročník 2013

Ročník 2014

Slide
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice
Slide
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
prorektor Masarykovy univerzity
Slide
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM
Slide
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK
Slide
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec PČR a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice
Slide
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Slide
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Slide
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor, Senát PČR
Slide
MUDr. Pavel Frňka, DMS
ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
Slide
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Slide
prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Slide
MUDr. JUDr. Petr Honěk
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči